Regulamin

 1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez Club 22, mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Klubu jest jednoznaczne z jego akceptacją.
 2. W celu zapewnienia Gościom Klubu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Club 22 zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez Klub. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia/karty V.I.P. lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w Klubie.
 3. O wejściu osób na teren Klubu decyduje selekcjoner. Selekcjoner lub pracownicy ochrony KLUBU, mają prawo odmówić wstępu na teren Klubu bez podania przyczyny.
 4. Do Klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej 19 roku życia, a w soboty poniżej 21 roku życia, nieposiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Selekcjoner lub pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gościa Klubu w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
 5. Pierwszeństwo wstępu do lokalu mają posiadacze kart członkowskich V.I.P. Club 22
 6. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony Klubu mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku gdy ilość osób w Klubie, przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu.
 7. Osoby przebywające w Klubie mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Klubu i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 8. Zabrania się wnoszenia na teren Klub jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Klubu.
 9. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Klubu.
 10. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Klubu, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Klubu zostaną wyproszone z lokalu.
 11. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Klubu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie.
 12. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w Klubie, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy ochrony mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w Klubie odpowiada sprawca zniszczenia lub osoba za niego odpowiedzialna.
 13. Klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas imprezy, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
 14. W Klubie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przystosowanych miejsc dla palących. Osoby przebywające w tych miejscach, dobrowolnie zgadzają się na przebywanie w zadymionym pomieszczeniu. Gość Klubu przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 15. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku przysługuje zwrot pieniędzy za zakupione wcześniej bilety lub opłacone miejsca siedzące. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
 16. Obsługa Klubu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 17. Godzina zamknięcia Klubu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera Klubu.
 18. Club 22 nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie Klubu.

Regulamin Szatni

 1. Za zgubiony bądź zniszczony numerek obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 2. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.
 3. W przypadku zgubionego numerka, rzeczy będą wydawane po zakończeniu imprezy lub w innym terminie.
 4. Za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, Klub nie podnosi odpowiedzialności.
 5. Pozostawione rzeczy w szatni przechowujemy 7 dni.
 6. Klub ponosi odpowiedzialność za odzież pozostawioną w szatni i zgubioną z winy Klubu do kwoty 300 zł.
 7. Klient pozostawiający rzeczy w szatni akceptuje regulamin.